Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden(Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtband te Utrecht op 29 mei 1996)Verwijzing naar of enig ander gebruik van deze voorwaarden is alleen toegestaan voor leden van de Vereniging van Metaalbeschermingsbedrijven.

ALGEMEEN

Artikel I

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen. Een algemene verwijzing door onze opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging onzerzijds.

AANBIEDING

Artikel II

1. Onze aanbieding is vrijblijvend, wij zijn eerst gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk
hebben aangenomen respectievelijk nadat wij bij niet-schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen.

2. Als werkzaamheden in deze zin worden enkel beschouwd die werkzaamheden welke direct betrekking hebben op het doel der opdracht, niet daarentegen voorbereidingen zoals: inrichting van de werkplaats, aanleg van proefvlakken enz. Indien de opdrachtgever na onze schriftelijk opdrachtbevestiging of nadat met de uitvoering der werkzaamheden is begonnen om welke reden dan ook in de opdracht veranderingen wenst aan te brengen, zijn wij aan de wijziging slechts gebonden na onze schriftelijk akkoordbevinding. In dat geval zijn wij steeds gerechtigd alle uit de wijziging voortvloeiende schade - met inbegrip van winstderving - en kosten, alles in de ruimste zin en berekend naar redelijkheid en billijkheid, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.3. Ter bepaling van de oppervlakte c.q. de werkzaamheden dient de opdrachtgever alle daarvoor benodigde bescheiden gratis beschikbaar te stellen.

4. Indien de aanvrager na het uitbrengen der offerte nader uitgewerkte adviezen, eventueel met tekeningen, proefvlakken en andere op de aanbieding betrekking hebbende stukken verlangt, hebben wij, indien de aanbieding niet leidt tot een opdracht aan ons, het recht de kosten te dezer zake in rekening te brengen.

5. Onze offertes en de daarbij behorende stukken blijven ons eigendom; de opdrachtgever verplicht zich deze niet te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onzerzijds.

UITVOERINGSEISEN


Artikel III

Onze aanbiedingen gelden alleen onder de navolgende bepalingen:

1. De opdrachtgever geeft ons, indien wij zulks noodzakelijk achten, te voren een onherroepelijke bankgarantie zonder beperkingen in handen:

- 1. hetzij voor een bedrag gelijk aan de afgesproken resp. begrote prijs van het werk (incl. BTW)

- 2.
hetzij, voorzover de uitvoeringstijd langer dan 2 maanden zal belopen, voor een bedrag gelijk aan 2x de prijs incl. BTW welke op basis van de door ons voorziene omvang van het werk over de 1e betalingstermijn conform artikel XIV.4 zal worden gefactureerd.

2. 1. de opdrachtgever stelt ons zo nodig een voor de uitoefening van onze werkzaamheden geschikt terrein alsmede het gebruik van water, elektriciteit, transportmiddelen en steigerwerk ter beschikking. Hieraan zijn voor ons geen kosten verbonden.

- 2.
de ter bewerking aangeboden objecten c.q. materialen zijn van dezelfde soort en kwaliteit als de materialen waarvan wij bij de aanbieding mochten uitgaan.

- 3.
de te bewerken objecten voldoen aan deze redelijke eisen met het oog op de toepassing van de verlangde beschermende bewerking.

- 4.
het gereedmaken van de oppervlakken vóór het aanbrengen van de lagen is met normale prestatie mogelijk.

- 5.
de werkzaamheden moeten uitgevoerd kunnen worden op de meest economische wijze en zonder onderbrekingen.

- 6.
indien - te onzer beoordeling - bij bewerking van de objecten aan c.q. door ons blijkt dat aan een der hierboven omschreven eisen niet is voldaan dan hebben wij de keuze tussen ontbinding - zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is - van de overeenkomst door een aldus luidende verklaring, met de verplichting zijdens de opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade te voldoen, in het bijzonder winstderving en de nakoming der overeenkomst, in welk laatstgenoemd geval wij het recht hebben de objecten voor rekening van de opdrachtgever voor de opgedragen bewerking geschikt te maken of te doen maken, onder verlenging van de overeengekomen levertijd met de tijd benodigd voor het (doen) uitvoeren van die werkzaamheden.

3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de werkzaamheden uitgevoerd in normale 5 daagse werkweken. Indien de opdrachtgever na het accepteren der offerte werkzaamheden buiten de normale werkweken verlangt, worden de extra kosten die hieraan verbonden zijn als “meerwerk” in rekening gebracht.

4. Wij behouden ons het recht voor bepaalde dagen als “niet werkbaar” aan te duiden. Onder dergelijke dagen verstaan wij dagen waarop door atmosferische omstandigheden voor de kwaliteit van het werk niet kan worden ingestaan.

5. Wij zijn gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op uitdrukkelijk verzoek zullen wij de opdrachtgever mededelen of en indien zulks het geval is, in welke mate de order aan derden/leveranciers is uit­besteed. Ten aanzien van door derden/leveranciers vervaardigde produkten en/of geleverde diensten zijn wij jegens de opdrachtgever slechts als doorleverancier/tussenpersoon te beschouwen en zijn wij dan ook niet gehouden jegens de opdrachtgever voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde/leverancier jegens ons instaat. Bij een eventuele schadeclaim zullen wij - zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn - bemiddelen tussen de derde/leverancier en de opdrachtgever.

PRIJZEN

Artikel IV

Onze prijs wordt berekend netto contant voor bewerking op de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen plaats en omstandigheden. Werkzaamheden, welke niet zijn genoemd in de aanbieding resp. opdracht worden als “meerwerk” gekenmerkt en worden apart in rekening gebracht. Indien de offerte niet is geaccepteerd voor het einde van de maand volgende op de maand waarin deze werd uitgebracht, zijn wij gerechtigd onze prijzen aan te passen aan de kostenstijging, indien deze meer dan 5% bedraagt. De door ons opgegeven prijzen zijn, tenzij het tegendeel blijkt, exclusief de belasting op de toegevoegde waarde (BTW).

LEVERTIJD


Artikel V

1. De levertijd gaat in nadat wij de opdracht hebben aangenomen en de te bewerken zaken hebben ontvangen, of wel nadat wij bij de objecten die ter plaatse worden behandeld in de gelegenheid zijn gesteld met de werkzaamheden te beginnen: voorts alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in ons bezit zijn en de opdrachtgever ons bovendien in overeenstemming met ons, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en de in artikel II bedoelde onherroepelijke bankgarantie is afgegeven, indien daarom door ons is verzocht.

2. De werkzaamheden gelden ten aanzien van de levertijd als uitgevoerd, wanneer wij de
opdrachtgever ervan in kennis hebben gesteld, dat het werk gereed is, respectievelijk dat de
bewerkte zaken ter verzending gereed staan.

3. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

BEWERKINGSAFNAME


Artikel VI

1. Het afnemen van de bewerkte objecten en/of zaken dient te geschieden uiterlijk na 5 werk­dagen na verzending van onze schriftelijke informatiebrief inhoudende dat de bewerking is
voltooid. Indien binnen die termijn ons geen recht van de opdrachtgever heeft bereikt achten wij de bewerking als stilzwijgend geaccepteerd. Indien de opdracht bestaat uit meer dan één bewerking en/of meer dan één object dan is de opdrachtgever gehouden gevolg te geven aan ons verzoek tot afname van iedere bewerking en/of object.

2. Is de opdrachtgever echter van mening dat hij om bepaalde redenen het werk of bepaalde objecten niet kan accepteren, dan moet hij ons dit schriftelijk met vermelding van de redenen binnen de termijn van lid 1 van dit artikel schriftelijk mededelen.

3. Tevens achten wij - indien door ons geen verzoek tot afname wordt gedaan - het werk als zijnde geaccepteerd indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na beëindiging der werkzaam­heden niet heeft gereageerd, dan wel ons geen enkele gemotiveerde klacht schriftelijk heeft doen toekomen binnen acht dagen na dato van de laatste factuur, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt.

4. Indien de bewerkte zaken zijn geleverd in de zin van dit artikel en deze zaken kunnen niet tijdig worden verzonden door onvoldoende instructie van de afnemer, te onzer beoordeling,
respectievelijk als de opdrachtgever verzoekt deze zaken op te slaan, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

VERPAKKING


Artikel VII

Uitsluitend indien tevoren overeengekomen, zullen de zaken door ons teruggeleverd worden in de emballage waarin zij ons worden toegezonden. In die gevallen waar door ons nieuwe emballage moet worden meegeleverd zullen wij deze aan de opdrachtgever in rekening brengen. De verpakking van de zaken wordt zo goed mogelijk aangepast aan de eisen van de opdrachtgever, van de toegepaste oppervlaktebehandeling en het vervoer. Wij aanvaarden hiervoor noch jegens de opdrachtgever noch jegens derden enige aansprakelijkheid, tenzij opzet of grove schuld onzerzijds of van ons leidinggevend personeel, kan worden aangetoond door de opdrachtgever respectievelijk de betrokken derde.

VERZENDING


Artikel VIII

1. Het vervoer van alle zaken geschiedt buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever, onafhankelijk of dit door eigen vervoer of door derden wordt
uitgevoerd.

2. Het lossen en laden der zaken op ons terrein geschiedt onder onze verantwoordelijkheid.
De kosten ervan zijn in de prijs begrepen in al die gevallen waarin dit in- en uitladen in de normale werktijd van de opdrachtgever plaatsvindt. In alle overige gevallen hebben wij het recht hiervoor de extra kosten in rekening te brengen.

3. Eventuele door ons betaalde vrachtkosten brengen wij aan de opdrachtgever in rekening.

RISICO


Artikel IX

Na een periode van 48 uur nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel V lid 2, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan, onverminderd het gestelde in artikel VIII lid 1.

KWALITEIT


Artikel X

Wij verzekeren dat de werkzaamheden vakkundig zullen worden uitgevoerd en geheel zullen beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de aanbieding. Bij meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien 90% van een voldoende aantal metingen gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak gelijk is aan de opgegeven waarde of beter. Bij niet meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien de afgewerkte laag visueel overeenstemt met een tevoren aangelegde oppervlakproef. Deze oppervlakproef wordt door ons bewerkt zoals dat is omschreven in onze aanbieding op een ondergrond, welke identiek is aan de ondergrond, waarop de verdere werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Voor de aanvang der werkzaamheden wordt deze oppervlakproef ter goedkeuring aan de opdrachtgever overhandigd, alsmede een ondergrondproef, d.w.z. een proef van de onbewerkte ondergrond. Door het aanvaarden van de oppervlakproef en de ondergrondproef wordt door de opdrachtgever aan ons of de conform artikel III lid 5 ingeschakelde derde fiat gegeven met betrekking tot de kwaliteit en kan met de werkzaamheden worden begonnen. Indien de opdrachtgever de proefvlakken niet aanvaardt, zijn wij gerechtigd de opdracht te annuleren zonder dat wij daardoor voor kosten, schaden of interessen aansprakelijk kunnen worden gesteld. De juiste ruimtelijk ligging van de proefvlakken wordt in een daartoe geëigend protocol omschreven en door beide partijen ondertekend. Indien gedurende de uitvoering der werken blijkt dat een afgewerkt oppervlak t.o.v. het proefvlak verschilt in negatieve zin, terwijl dezelfde behandeling en produkten zijn toegepast en indien met deze behandeling en deze produkten op de proefondergrond wel dezelfde kwaliteit bereikt kan worden, dan wordt dit als bewijs van gewijzigde ondergrondtoestand beschouwd. De mogelijke kosten welke hieruit voortvloeien, in welke vorm dan ook, moeten door de opdrachtgever worden gedragen. De kwaliteitstoezegging geldt niet voor gebreken die geconstateerd zijn volgens keuringsmethoden en/of instanties, die niet van tevoren met ons zijn overeengekomen en evenmin voor nuanceverschillen die volgens technische maatstaven normaal kunnen worden geacht.

GARANTIE


Artikel XI

1. Onze garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de door ons verrichte werkzaamheden, indien de gebreken niet voor de afname als bedoeld in artikel VI konden worden vastgesteld. Onze garantie betreft niet de kwaliteit van de verwerkte beschermingsmaterialen, zoals verven, bitumineuze- of kunststofbedekkingen.

2. Onze garantie is slechts geldig indien schriftelijk wordt gereclameerd binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs gesproken kon worden ontdekt.

3. De zaken of objecten mogen intussen geen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan en Nederland niet hebben verlaten.

4. Het door ons in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht ingediend.

5. Turning, steelbleeding, etc. Indien tijdens de inspectie door of namens de opdrachtgevers of door ons daartoe gemachtigd eigen personeel komt vast te staan dat:

- a.
de vervoerde produkten in het basismateriaal zijn gepenetreerd met als gevolg dat na het gritstralen deze produkten of chemische verbindingen daarvan zich aan het staaloppervlak
manifesteren in de vorm van verkleuringen, zijn wij niet aansprakelijk;

- b.
tengevolge van poreusheid van het basismateriaal in de zone onder de nog aanwezige
tankcoating of roestlaag eventuele insluitingen alleen door extra intensief stralen verwijderd
kunnen worden, zijn wij niet aansprakelijk;

- c. zich steelbleeding voordoet, zijn wij niet aansprakelijk.

6. Indien tijdens de schriftelijk overeengekomen garantieperiode tekortkomingen in het conserveringssysteem optreden, die groter zijn dan de eveneens overeengekomen norm en indien deze tekortkoming te wijten zijn aan een onvakkundige behandeling onzerzijds, volgens algemeen in onze branche geldende normen, dan zullen wij de tekortkomingen herstellen. De schriftelijk overeengekomen garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum waarop wij de opdrachtgever ervan in kennis hebben gesteld dat het werk gereed is, respectievelijk dat de bewerkte zaken ter verzending gereed staan. Wij behouden ons het recht voor het tijdstip der herstellingswerkzaamheden zelf te bepalen. Het aanvankelijk overeengekomen eindtijdstip van de garantietermijn wordt door reclamaties en herstellingen niet gewijzigd. Onze garantie strekt zich niet uit tot werkzaamheden verricht op “niet werkbare dagen” in de zin van artikel III lid 4, voorzover opdrachtgever doorwerken op die dagen heeft verlangd. Wij zijn bij nakoming van onze garantieverplichting, voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, tot geen andere verplichting gehouden dan tot herstel van het gebrek. Met name zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding hoe ook genaamd en van welke aard dan ook. De opdrachtgever stelt ons schadeloos ter zake van en vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

7. Wij behouden ons het recht voor in twijfelgevallen door het Adviescentrum VOM te Bilthoven op basis van kosten van ongelijk expertise te laten verrichten. De conclusie van dit adviescentrum zal voor partijen bindend zijn.

8. Het beweerdelijk niet nakomen van onze garantieverplichting ontheft de opdrachtgever niet van de verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

AANSPRAKELIJKHEID


Artikel XII

1. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van schade hoe ook genaamd en van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge van of samenhangend met onze werkzaam­heden, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds of van ons leiding­gevend personeel. De opdrachtgever stelt ons schadeloos ter zake van en vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, waarvoor wij ingevolge het in de voorgaande zin bepaalde niet hoeven op te komen.

2. De in ons bedrijf aanwezige zaken van derden (zowel die van de opdrachtgever als van andere personen) zijn tegen geen enkel risico verzekerd. Wij zijn in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins, aansprakelijk te stellen, noch door de opdrachtgever, noch door andere personen, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds of van ons leidinggevend personeel.

3. Wanneer door een door ons uitgevoerde normale bewerking respectievelijk op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever uitgevoerde bewerking zaken van hetzij de opdrachtgever hetzij andere personen onbruikbaar zijn geworden is het risico hiervan geheel voor de opdrachtgever. In gevallen waarbij beschadigingen of onbruikbaarheid der zaken en/of objecten ontstaan als gevolg van grove schuld of nalatigheid van ons of ons personeel, zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan de waarde van de bewerking die door ons op de betrokken zaken en/of objecten is of zou worden uitgevoerd.

AFREKENING


Artikel XIII

1. De afrekening geschiedt in overeenstemming met de in de offerte/opdracht genoemde condities. Moeten voor de afrekening metingen en/of tellingen worden verricht dan is de opdrachtgever gehouden binnen 2 werkdagen na ons schriftelijk verzoek daaraan deel te nemen en, indien nodig, wel gedurende hele dagen zonder onderbrekingen. Stelt de opdrachtgever zich niet binnen deze termijn ter beschikking, door welke oorzaak ook, dan accepteert hij onze metingen en/of tellingen zonder meer. Voor het noteren der maten en aantallen worden onze opmetingsformulieren gebruikt. De opdrachtgever is gehouden ieder blad met opmetingen af te tekenen. Moeten voor de afrekening uren worden geregistreerd dan geschiedt dit per dag en per werknemer op de uurloonlijsten van het applicatiebedrijf. De opdrachtgever verplicht zich, deze formulieren na goedkeuring dagelijks te tekenen.

2. Wij berekenen de door ons verrichte werkzaamheden als volgt: Werkzaamheden tegen
lumpsum-prijs en/of tegen eenheidsprijs: geheel na de bewerkingsafname, tenzij de uitvoeringstijd langer dan 2 maanden is. In dit geval berekenen wij per 25e van elke maand 90% van de door ons tot op dat tijdstip verrichte werkzaamheden en van de voor de betreffende opdracht op het werkterrein opgeslagen te verwerken materiaal, onder aftrek van de in de vorige maanden reeds berekende bedragen. Het maandelijks bepalen van de verrichte werkzaamheden geschiedt op de 25e van de betreffende maand door schatting door beide partijen. Indien de opdrachtgever op de vastgestelde dag niet aan de schattingen deelneemt, wordt dit door ons beschouwd als akkoord met de door ons uitgevoerde schattingen.

3. Wij achten onze rekening als aanvaard, indien de opdrachtgever niet voor de 10e werkdag, volgend op de factuurdatum, hiertegen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft.

BETALINGEN


Artikel XIV

1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen volgend op de datum van de factuur. Betaling door middel van wissels wordt door ons slechts aanvaard indien dit geen kosten voor ons oplevert, de wissels door een gerenommeerde bank zonder beperkingen zijn overgedragen, dan wel door een dergelijke bank zijn geaccepteerd en wij ons met het betalen door middel van dergelijke wissels uitdrukkelijk schriftelijk accoord hebben verklaard. Kortingen op het factuurbedrag zijn niet toegestaan.

2. Indien niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever zonder aanmaning in gebreke. Vanaf dat moment is hij de rente verschuldigd over het factuurbedrag gelijk aan het geldende promessedisconto plus 2% per jaar pro rata te berekenen, waarbij gedeelten van de maand tot een gehele maand gerekend worden.

3. Indien wij onze vordering ter incasso uit handen geven, is de opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, de opdrachtgever daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel etc. te vergoeden. Het in de voorgaande zin vermelde percentage ter zake van
buitengerechtelijke kosten is een tussen partijen gefixeerd percentage en wij zijn uit dien hoofde uitdrukkelijk niet gehouden aan te tonen dat de door ons aan de opdrachtgever in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk dit percentage hebben bedragen.
Wij zijn voorts wel gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage in rekening te brengen aan de opdrachtgever. De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de in dit lid vermelde kosten, kan niet worden ingeroepen indien wij ter zake van een op de opdrachtgever rustende betalingsverplichting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing in het ongelijk worden gesteld. De in dit artikel
opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien wij ons in een gerechtelijke procedure jegens de opdrachtgever moeten verweren, tenzij wij in het kader van die procedure bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing in het ongelijk worden gesteld.

4. Indien wij opdrachtgever toestaan een gedeelte van de eindafrekening in te houden, in verband met het afwerken van bij de acceptatie geconstateerde gebreken, geldt dit slechts uitdrukkelijk onder de voorwaarde, dat het ingehouden bedrag door ons steeds door een bankgarantie van dezelfde waarde afgelost kan worden waarbij de bankgarantie in tijd begrensd is tot de duur van de overeengekomen garantieperiode.

5. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking van de plaatsgevonden hebbende werkzaamheden, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
Bij gebreke van (tijdige) betaling door opdrachtgever van één schuld - uit welken hoofde dan ook - of betalingstermijn, worden alle andere schulden of betalingstermijnen terstond geheel opeisbaar.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel XV

Alle door ons aangevoerde zaken en materialen blijven volledig ons eigendom, totdat door de opdrachtgever volledig is betaald de door hem verschuldigde tegenprestatie en/of koopprijs die voortvloeit uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken leidde, of uit andere overeenkomsten als met de opdrachtgever gesloten ter zake van de levering van zaken en het in samenhang met die levering verrichten van werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Door het geven van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de verplichting van zaken en materialen als in dit artikel bedoeld, voor zover deze op zijn terrein zullen worden opgeslagen, voor ons te gaan houden. De opdrachtgever is nimmer bevoegd over bedoelde zaken en materialen, op welke wijze dan ook, te beschikken. De opdrachtgever is gehouden op ons
eerste verzoek deze zaken en materialen aan ons af te geven. Kosten, gemoeid met de verwijdering van de in dit artikel bedoelde zaken en materialen, kunnen door ons onverkort aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ONTBINDING

Artikel XVI

1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder gerechtelijke
tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogs­gevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen, welke redelijkerwijze niet voor onze rekening komen. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6: 265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien,
alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar. In dit geval worden de werkzaamheden direct stopgezet, het materiaal en de gereedschappen, welke het eigendom zijn van ons bedrijf, afgevoerd naar het magazijn van ons bedrijf en worden alle werkzaamheden, uitgevoerd tot en met de dag van onder dit artikel genoemde voorvallen, aan opdrachtgever berekend, welk bedrag dan ook opeisbaar is.

3. Indien wij ingevolge het gestelde in lid 1 of 2 van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, hebben wij het recht van de opdrachtgever te verlangen, dat hij de in bewerking zijnde zaken en/of objecten tot zich neemt tegen betaling van de in de prijs gecalculeerde bewerkingen die op het ogenblik van de ontbinding uitgevoerd zijn, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de zaken en/of objecten voor rekening en risico van de opdrachtgever zullen opslaan dan wel dan wel onderhands te verkopen, tot welke onderhandse verkoop de opdrachtgever ons nu reeds voor alsdan onherroepelijk machtigt door het verlenen van de opdracht.

GEREEDSCHAPPEN

Artikel XVII

Indien door ons voor opdrachten speciale gereedschappen moeten worden vervaardigd waarvan de kosten in de prijs van de bewerking zijn opgenomen, blijven deze ons eigendom ook na
uitvoering van de opdracht.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel XVIII

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van onze woonplaats of vestigingsplaats, tenzij de Nederlandse Wet dwingend anders voorschrijft. Wij zijn voorts steeds bevoegd de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de
opdrachtgever te adiëren. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeen­komsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het
Nederlandse recht, geldend voor het Rijk in Europa met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de Internationale Koop van Roerende zaken (CISG) als per 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden.

SSC Oldenzaal
Schuttersveldstraat 6
7575 BR Oldenzaal

Tel: (0541) 513229

Algemene voorwaarden
Privacy en Cookieverklaring